Kosten

Wat brengt uw behandelaar in rekening?

Uw behandelaar is wettelijk verplicht om de tijd te noteren die hij aan de  behandeling besteedt. Het gaat daarbij om de therapiesessies met u, maar ook om de tijd die hij besteedt aan e-mails, telefoontjes, overleg met collega’s of aan administratie. De totaal bestede tijd wordt na de behandeling in rekening gebracht. De kosten kunnen hoger zijn dan u verwacht, waardoor u ook bij een korte behandeling misschien toch uw gehele eigen risico kwijt bent. Vraag uw psycholoog/psychotherapeut naar de betalingsvoorwaarden zodra de behandeling start. U kunt deze informatie ook terugvinden in het kwaliteitsstatuut van uw behandelaar.

Wat krijgt u niet vergoed?

Niet alle soorten behandelingen worden vergoed. U krijgt bijvoorbeeld geen
vergoeding voor:
– psychoanalyse
–  relatietherapie (relatietherapie wordt wel vergoed als die plaatsvindt tijdens de behandeling van een andere aandoening, zoals een depressie of een angststoornis)
–  aanpassingsstoornissen
–  andere aandoeningen en problemen die reden voor zorg kunnen zijn (de zogenoemde V-codes) zoals burnout en overspanning; rouw.
Uw psycholoog of psychotherapeut kan u hier meer over vertellen. En u kunt het navragen bij uw zorgverzekering.

Vergoeding 

Voor uw psychotherapie behandeling wordt het NZa tarief in rekening gebracht. NZa staat voor Nederlandse Zorgautoriteit. De tarieven per DBC (Diagnose Behandel Combinatie) vindt u  op www. NZa.nl.

Als uw aanmeldingsklachten binnen de zorgverzekeringswet vallen wordt uw behandeling deels betaald door het basispakket van uw ziektekostenverzekering.

De soort polis die u hebt (restitutiepolis of naturapolis) bepaalt of u 100% dan wel minder vergoed krijgt.  Vraag altijd bij uw zorgverzekeraar na wat u vergoedt krijgt.

Ik heb zorgcontracten met
– Zilveren Kruis Achmea (AON, de Friesland, FBTO, Interpolis, ProLife, Ziezo, Zilveren Kruis, Achmea),
– CZ (CZ, JustCZ, CZ Direct, Nationale Nederlanden, OHRA),
– ASR (ASR, Ditzo)
– Zorg en Zekerheid,
– ONVZ (Jaa, OVNZ, PNOZorg, VvAA),
– Eno (Salland en Zorgdirect),
– DSW (Stad Holland en inTwente),

– EUCARE (Aevitae)

– Menzis (Menzis, Anderzorg, Hema, PMA, Vink Vink)

Ik heb geen contract met VGZ (Besured, VGZ, Bewuzt, IZA, National Academie, IZZ, UMC, Promovendum, United Consumers, Unive, Zekur).

Als in uw polis staat dat u minder dan 100% vergoed krijgt wanneer u naar een behandelaar gaat waarmee uw verzekeraar geen contract heeft afgesloten dan  vraag ik een deel zelf te betalen, maximaal het percentage (ca.85%-90%) wat ik zou krijgen als ik een contract zou krijgen. Wel adviseer ik u voor het volgende jaar of van verzekeraar te veranderen of een restitutiepolis af te sluiten die u wel een volledige vergoeding biedt.

Ook bij behandeling in de GGZ wordt uw eigen risico aangesproken .

Verwijsbrief 

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van uw verzekeraar is een verwijsbrief nodig. Hierin moet aangegeven staan dat u verwezen wordt voor behandeling in de Generalistische/Basis GGZ voor kortdurende behandeling of Specialistische GGZ voor langdurende behandeling  van klachten die binnen de zorgverzekeringswet vallen. De huisarts kan bij voorkeur via Zorgdomein rechtstreeks naar mij verwijzen onder Active Psychotherapie, of onder M. van der Plas.  Mocht dat niet lukken dan kunt u  de verwijsbrief van uw huisarts tijdens het eerste gesprek meenemen. Tevens is het verplicht om u te legitimeren. Neem daarom ook uw identiteitsbewijs (mag ook rijbewijs zijn) en zorgpas mee.

Nieuwe zorgverzekeringswet het Zorgprestatiemodel per 1 januari 2022

Per 1 januari 2022 geldt een nieuwe zorgverzekeringswet, het Zorgprestatiemodel.

In de nieuwe zorgverzekeringswet zal de factuur per maand gedeclareerd worden in plaats van per jaar.

Zelf bekostigen

Als  u de kosten zelf wilt wilt betalen (ovp-consult) geldt het tarief van 117,33 euro per sessie van 45 minuten. In geval van coaching geldt een tarief van 125 euro exclusief 21% BTW.

Voor Supervisie en leertherapie geldt een tarief van 110 euro per 45 minuten; 125 euro per uur. Ik ben gecertificeerd bij als onderwijzer bij het CBRKO, wat valt onder BTW vrije werkzaamheden.

Werkgever betaalt

Als uw werkgever betaalt kan de factuur rechtstreeks aan de werkgever verzonden worden, tenzij anders afgesproken.

Algemene betalingsvoorwaarden

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

Artikel 2

No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd aan de patiënt in rekening te brengen.

Artikel 3

De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4

Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 6

Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Actieve verandering door stilstaan en beweging